Статут учнівського самоврядування

І. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітей почуття господаря навчального закладу, групи, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

1.2.У своїй діяльності учнівське самоврядування керується Конституцією України, Законами України «Про дитячі та молодіжні громадські організації», «Про об’єднання громадян», Статуту «Деражнянського професійного аграрного ліцею», загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та даного Статуту.

1.3. Символами учнівського самоврядування ліцею є: Прапор, Герб, Гімн.

1.4.     Юридична адреса ліцею: Хмельницька обл. м. Деражня,

вул. Миру 177а. Телефон: 3-01-82

ІІ. Мета, завдання, основні принципи та положення діяльності учнівського самоврядування

2.1.   Основною метою діяльності об’єднання є:

 • розвиток співробітництва та розширення дружніх стосунків серед учнів ліцею;
 • виховання у дітей віри у себе, в свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому народився, до України;
 • прищеплення любові до праці;
 • залучення до різних видів мистецтва та культури;
 • розвиток творчих здібностей та інтелектуального потенціалу особистості;
 • надання необхідної інформації, технічної та іншої допомоги членам об’єднання.

2.2.   Для виконання мети самоврядування має вирішити такі завдання:

 • сприяти захисту законних прав та інтересів учнівської молоді;
 • підготовка проектів, програм, положень у відповідній сфері діяльності;
 • організовувати та проводити зльоти, збори, змагання, табори, зустрічі, конференції, екскурсії, семінари, наради з питань розвитку та підтримки неповнолітніх у всіх сферах суспільного життя та у відповідності з цілями самоврядування;
 • представлення інтересів учнів в громадських органах ліцею;
 • брати участь  та проводити ліцейні заходи в межах мети та завдань самоврядування.

2.3.   Для реалізації статутної мети ліцею і завдань у відповідності до Статуту про самоврядування та діючого законодавства здійснює такі напрямки діяльності:

 • вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність, розробляє і видає інформаційно-довідкову, методичну та іншу літературу, кіновідеопродукцію з метою популяризації навчання в професійно-технічному навчальному закладі та самоврядування і пропаганди знань учнівської молоді;
 • бере участь в організації спортивно-оздоровчих таборів, зборів, спортивних ігр, змагань, експедицій, туристичних походів та інших;
 • пропагує здоровий спосіб життя;
 • проводить вечори відпочинку, свята, конкурси та виставки творчості, огляди художньої самодіяльності.

2.4.   Основними функціями учнівського самоврядування є:

 • забезпечення порядку в ліцеї, організація чергувань на території навчального закладу, в навчально-виробничих кімнатах та приміщеннях;
 • організація дозвілля на перервах;
 • проведення загальноліцейних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
 • організація самообслуговування в групах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • організація роботи по збереженню ліцейного майна, води, електроенергії, підручників;
 • підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань;
 • контроль за відвідуванням учнями ліцею;
 • участь у розробці плану роботи ліцею на новий навчальний рік.

ІІІ.Права та обов’язки членів самоврядування

3.1.   Права, обов’язки та повноваження

 • показувати приклад у навчанні і поведінці;
 • виконувати всі доручення адміністрації та інженерно-педагогічного колективу ліцею;
 • проводити рейди-перевірки, огляди, готувати лінійки;
 • брати активну участь у підготовці та проведенні вечорів відпочинку;
 • контролювати дисципліну та порядок в ліцеї;
 • збиратися на свої засідання та виносити власні рішення в межах своїх повноважень;
 • вільно висловлюватися;
 • прийняття рішень з найважливіших питань;
 • внесення пропозицій з питань навчання та дозвілля;
 • координація роботи навчальних груп, доведення до груп завдань ради учнівського самоврядування;
 • піклування про одиноких громадян, ветеранів, учасників АТО;
 • матеріальна допомога учням, участь у благоустрої території ліцею;
 • контроль за відвідуванням уроків загальноосвітніх дисциплін та виробничого навчання, за порядком під час чергування в ліцеї;
 • рада може звернутися із запитанням до педради. Педагогічна рада зобов’язана повідомити про результати огляду запиту.

3.2.   Члени самоврядування зобов’язані:

 • дотримуватися вимог Статуту самоврядування;
 • виконувати рішення керівних органів самоврядування;
 • піклуватись про авторитет професійного аграрного ліцею, органів самоврядування, підтримувати і пропагувати їх діяльність;
 • дотримуватись етичних норм і правил громадської поведінки.

ІV.Положення про вибори голови учнівського самоврядуваня

4.1. Вибори голови учнівського самоврядування проводяться за принципом загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

4.2. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожною навчальною групою в ДПТНЗ «Деражнянський ПАЛ».

4.3. Вибори голови учнівського самоврядування є загальними: право обирати мають учні 1-го, 2-го, 3-го курсу та спецгрупи ліцею.

4.4. Головою ради учнівського самоврядування може бути обраний учень (учениця), якому на день виборів виповнилося 14 років.

4.5.Вибори голови учнівського самоврядування є рівними: кожен виборець має 1 голос.

4.6. Голосування на виборах є таємним.

4.7. Право висування кандидата має кожна навчальна група. Група може висувати кількох кандидатів на посаду голови учнівського самоврядування.

V. Органи управління самоврядування

5.1.   Органами управління самоврядування є:

 • загальні збори самоврядування;
 • БІНОМ (бюро ініціативних наполегливих організованих і мобільних);
 • старостат ліцею.

5.2.   Відповідальними особами самоврядування є:

 • голова учнівського самоврядування;
 • заступник голови учнівського самоврядування (він же голова БІНОМу);
 • голова старостату ліцею.

5.3.   Вищим керівним органом самоврядування є учнівська конференція, яка скликається при необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Позачергова учнівська конференція може скликатись учнівською радою самоврядування за своєю ініціативою,  або за вимогою не менше 2/3 членів самоврядування.

5.4.   Учнівська конференція є правомочна при наявності не менше 2/3 членів самоврядування. Рішення приймаються простою більшістю  голосів присутніх делегатів. Форма голосування визначається загальними зборами.

5.5.   Загальні збори самоврядування:

 • приймають Статут, вносять до нього зміни та доповнення;
 • обирають голову координаційної ради (він же голова самоврядування);
 • обирають  учнівську раду терміном на один рік;
 • обирають голову учкому ліцею;
 • обирають голову старостату ліцею;
 • визначають пріоритетні напрями діяльності самоврядування, учкому та старостату ліцею;
 • заслуховують та оцінюють діяльність координаційної ради, учкому та старостату ліцею;
 • заслуховують і оцінюють роботу голів самоврядування, учкому та старостату;
 • приймають рішення про реорганізацію і ліквідацію самоврядування;
 • можуть брати на свій розгляд будь-які інші питання діяльності самоврядування.

5.6. Старостат ліцею:

Старостат ліцею є керівним колегіальним органом, до складу якого входять всі старости груп, які обираються зборами групи терміном на один рік.

Засідання старостату ліцею проводиться в міру необхідності, але не менше одного разу в місяць.

Засідання старостату ліцею є правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів старостату. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

5.7. Старостат ліцею має такі повноваження:

 • організація та реалізація питань щодо соціально – правового захисту учнів;
 • забезпечує діяльність щодо навчання учнів, відвідування навчально-виробничого процесу, дотримання норм  чинного законодавства України учнями в ліцеї;
 • координує співпрацю з зазначених питань з адміністрацією ліцею, батьківською громадськістю, з органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями в межах своєї компетенції;
 • здійснює виконання рішень учнівської ради самоврядування ліцею;
 • затверджує плани і звіти про роботу старостату ліцею;
 • формує та затверджує проекти програм, акцій, заходів старостату, координує їх реалізацію;
 • забезпечує і здійснює зв‘язок із засобами масової інформації, з юридичними особами будь-яких організаційно-правових форм і приватними особами, в межах своєї компетенції;
 • звітує про пророблену роботу перед учнівською радою;
 • здійснює іншу діяльність в межах своєї компетенції.

5.8. Голова старостату закладу:

 • здійснює керівництво поточною діяльністю, скликає та веде роботу старостату закладу;
 • видає розпорядження, обов’язкові до виконання всіма його членами;
 • діє від імені старостату, представляє його у відносинах з учнівською радою самоврядування, юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади та місцевого самоврядування в межах своєї компетенції;
 • звітує про свою роботу перед старостатом та учнівською радою;
 • виконує інші функції, покладені на нього цим статутом, рішенням загальних зборів та внутрішніми документами самоврядування і старостату;
 • приймає рішення з усіх питань, які не віднесені до компетенції загальних зборів, учнівської ради та старостату;
 • на час відсутності голови його обов’язки виконує один з членів старостату за його розпорядженням.
 • дострокове припинення повноважень старостату, голови старостату здійснюється рішенням загальних зборів.

5.9. Голова учнівського самоврядування:

 • здійснює керівництво поточною діяльністю, скликає та веде роботу учкому закладу;
 • видає розпорядження, обов‘язкові до виконання всіма його членами;
 • діє від імені учкому, представляє його у відносинах з учнівською радою самоврядування, юридичними та фізичними особами, в тому числі з органами державної влади та місцевого самоврядування в межах своєї компетенції;
 • звітує про свою роботу перед учкомом та учнівською радою;
 • виконує інші функції, покладені на нього цим Статутом, рішенням загальних зборів та внутрішніми документами самоврядування і учкому;
 • приймає рішення з усіх питань, які не віднесені до компетенції загальних зборів, учнівської ради та учкому;
 • частину своїх повноважень може передавати заступнику голови учнівського самоврядування за своїм розпорядженням;
 • на час відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови учнівського самоврядування за його розпорядженням.
 • дострокове припинення повноважень учкому, голови учкому здійснюється рішенням загальних зборів.

5.10. Заступник голови учнівського самоврядування

є «правою рукою» голови учнівського самоврядування;

– за відсутності голови самоврядування виконує його обов’язки;

– допомагає голові учнівського самоврядування виконувати його обов’язки (планують роботу адміністрації на рік, здійснюють оперативне планування на місяць);

– щохвилини готовий перейняти обов’язки голови учнівського самоврядування.

5.11. Секретар ради учнівського самоврядування

разом з головою опрацьовує порядок зборів учнівського самоврядування;

– перед засіданнями учнівського самоврядування збирає усі пропозиції, які будуть виноситися на розгляд членів учнівського самоврядування;

– протоколює збори;

– веде листування;

– збирає письмові пропозиції від учнів ліцею, що надходять до органу самоврядування.

5.12. Комісії:

 • Навчальна комісія

 здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

 • організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
 • залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
 • надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створені лекторських груп тощо;
 • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів в ліцейних умовах;
 • проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників, випуск бюлетенів, блискавок);
 • члени комісій беруть участь в підготовці і проведенні бесід в групах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користі читання);
 • збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності кожної групи;
 • здійснює рейди контролю за відвідуванням, підготовкою до уроків (наявністю зошитів, підручників, виконанням домашніх завдань).
 • Комісія дисципліни і порядку
 • контролює дотримання учнями Статуту ліцею(правил для учнів);
 • широко пропагує знання про негативний вплив шкідливих звичок на організм людини;
 • залучає до діяльності групи, ліцею важковиховуваних дітей;
 • створює в колективі атмосферу доброзичливості;
 • формує правильну громадську думку про негативні якості і вчинки учнів;
 • формує потребу в здоровому способі життя;
 • виховує прагнення та готовність до позбавлення від негативних рис характеру шляхом самовиховання;
 • організовує зустрічі з органами охорони здоров’я, правоохоронними органами щодо профілактики правопорушень та злочинів;
 • формує банк даних про дітей, схильних до правопорушень;
 • контролює чергування учнів по ліцею;
 • організовує зустрічі з працівниками ДАІ, юристами, лікарями-наркологами;
 • контролює стан відвідування учнями ліцею.

3) Комісія здоров’я та спорту

 • створює пости бережливих у ліцеї, проводить щотижня санітарні дні по наведенні в навчальному закладі та на його території зразкового порядку;
 • проводить бесіди по пропаганді здорового способу життя;
 • проводить День здоров’я;
 • контролює дотримання гігієнічного режиму в їдальні, гуртожитку, особисту гігієну учнів;
 • проводить санітарно-освітню роботу серед учнів (випускає санбюлетні, проводить бесіди, анкетування, тематичні вечори);
 • докладає зусиль для підвищення рівня загальної фізичної підготовки учнів ліцею;
 • організовує та проводить змагання, спартакіади, “Веселі старти”, турніри, тощо.

4) Комісія інформації

 • інформує про події, які відбуваються в ліцеї, групах, через стенд «Голос учкому»;
 • збирає та систематизує матеріали учнів чергової групи;
 • забезпечує інформацією з життя груп («Гарячі новини», «Спортивні новини», «Інформаційний вісник безпеки життєдіяльності», «Навколо світу», «Цікаво знати», «Відверті розмови з психологом», «Підсумки роботи») і т.д.;
 • збирає матеріали для рубрик лілейної газети «Пульс»;
 • сприяє підвищенню інтересу дітей до життя ліцею.

5)  Комісія культури та дозвілля

 • керує проведенням культмасових справ, організацією загальноліцейних вечорів, свят народного та ліцейного календаря, розподіляє між навчальними групами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
 • організовує оформлення ліцею і навчальних кімнат;
 • несе відповідальність за дотримання і підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
 • встановлює зв’язки з мистецькими школами, Будинками дітей та молоді, музеями тощо;
 • домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кіно лекторії для учнів;
 • вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводять запис в гуртки;
 • організовує проведення конкурсів і огляд художньої самодіяльності;
 • організовує роботу бібліотечного активу;
 • готує творчі виставки учнів;
 • в кожній групі організовує культмасову роботу, залучає учнів до участі в загальноліцейних закладах;
 • організовує розваги для ліцеїстів у вільний час;
 • організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок активістів груп, веде облік відповідної роботи.

6) Комісія волонтерського руху:

– організовує роботу загону «Милосердя»;

– організовує доброчинні акції;

– піклується про ветеранів Другої Світової війни, ветеранів профтехосвіти, допомагає сім’ям та учасникам АТО;

– співпрацює з благодійними організаціями регіону.

VI. Періодичність проведення засідань самоврядування

7.1. Засідання учнівського самоврядування проводяться 1 раз на місяць.

7.2. Засідання кожної комісії проводяться 1 раз на 2 тижні або позачергово за поданням одного з представників даної комісії.

7.3. В разі потреби за ініціативи будь-якого члена самоврядування відбувається позачергове засідання учнівського самоврядування.

VIІ. Припинення діяльності самоврядування

Припинення діяльності ради учнівського самоврядування здійснюється шляхом ліквідації чи реорганізації ради за рішенням загальних зборів, прийнятому 2/3 голосів членів самоврядування, присутніх на загальних зборах.