Золоті правила виховання

  1. Повага до індивідуальності дити­ни (врахування бажань, інтересів, по­треб), її самостійності, допомога у по­шуку шляхів виходу зі складних ситу­ацій;
  2. Формування системи цінностей та збереження в сім’ї емоційного ком­форту;
  3. Підвищення психологічної осві­ти батьків, набуття знань, урахування індивідуальних та вікових особливос­тей дитини;
  4. Забезпечення тісного взаємо­зв’язку і взаємодії зі школою та іншими дитячими колективами. Лише дружні, відкриті стосунки ди­тини з батьками, взаємодопомога, турбота та увага забезпечать добрі відносини в сім’ї, бажаний результат виховання.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *